การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและWeb Browser Program

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ความหมายโปรแกรมเว็บบราวเซอร์

โปรแกรมเว็บบราวเซอร์(Web Broser)เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดดูข้อมูลต่างๆบนอินเตอร์เน็ต ถือได้ว่าเป็นเอกสารข้อมูลที่ถูกเขียนด้วยภาษา HTML โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ จึงเป็นตัวที่จะทำหน้าที่ในการแสดงผลของข้อมูลเอกสารดังกล่าวเนื่องจากคุณสมบัติของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ซึ่งสามารถที่จะอ่านข้อมูลที่เป็นภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ แสดงภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลเสียงและวีดีโอได้ โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่จะนำมาใช้งานนี้ คือ โปรแกรม Internet Explorer 6 ซึ่งเป็นโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับการติดตั้งระบบปฎิบัติการ Window xp ซึ่งการใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์จะประกอบไปด้วย 1.ส่วนประกอบโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ 2.การใช้เมนูโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ 3.การใช้ Link และ Url 4.การกำหนดขนาดและการแสดงข้อความภาษาไทยและภาษาต่างๆ 5.การพิมพ์ข้อมูลจากเว็บเพจ 6.การจัดหมวดหมู่ในการเข้าถึงข้อมูล 7.การอัพเกรดหน้าเว็บเพจที่โหลดมาเก็บในเคลื่อง 8.การเก็บข้อมูลเว็บเพจและข้อมูลภาพ

ส่วนประกอบของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์

Title Bar หรือแถบชื่อ ทำหน้าที่ในการแสดงชื่อของเว็บเพจที่กำลังใช้งานอยู่
Menu Bar หรือแถบเมนู ทำหน้าที่แสดงเมนูคำสั่งต่างๆ ซึ่งแบ่งกลุ่มของคำสั่ง เพื่อใช้งานในหน้าที่ที่แตกต่างกันไปโดยประกอบไปด้วยกลุ่มคำสั่ง File Edit View Favorites Tools และ Help โดยคำสั่งเหล่านี้จะมีการแสดงคำสั่งย่อยๆภายในคำสั่งนั้นๆ
Tool Bar หรือ แถบเครื่องมือ ทำหน้าที่แสดงปุ่มคำสั่งต่างๆที่มีการใช้งานบ่อยๆ โดยแสดงปุ่มรูปภาพซึ่งสื่อถึงการใช้งาน ซึ่งปุ่มสัญลักษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นการแทนคำสั่งในเมนูคำสั่ง View และ Favorites ใน Menu Bar
Address Bar หรือ แถบที่อยู่ ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ด้วยการป้อนชื่อของเว็บไซต์นั้นๆ ที่ต้องการใช้งาน
พื้นที่ในการแสดงข้อมูล บนเว็บเพจ โดยพื้นที่ดังกล่าวจะแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บเพจต่างๆ ซึ่งพื้นที่ในการแสดงข้อมูลบนเว็บเพจนี้ จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ และการเชื่อมโยง (Link) ข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของมัลติมีเดีย
Status Bar หรือ แถบสถานะ ทำหน้าที่ ในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยง(Link) ในเว็บเพจ ซึ่งจะแสดงชื่อของเว็บเพจที่ทำการเชื่อมโยง

การใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์

การใช้งานเมนู ในเว็บบราวเซอร์
เมนูคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ประกอบไปด้วย
เมนูคำสั่ง File ประกอบไปด้วยคำสั่งต่างๆ ดังนี้
- New คือ เปิดหน้าต่างของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ใหม่
- Open คือ เปิดเว็บเพจ จาก URL หรือ จากไฟล์ภาษา HTML
- Save คือ บันทึกเว็บเพจ
- Save as คือ บันทึกเว็บเพจโดยตั้งชื่อใหม่
- Page Set Up คือ ตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์
- Print คือ พิมพ์เว็บออกทางเครื่อง Printer
- Send คือ ส่งข้อมูลเว็บเพจไปทาง E – mail หรือ การเก็บไว้ใน Desktop
- Import and Export คือ นำเข้าและส่งออกข้อมูล
- Properties คือ เรียกดูคุณสมบัติของแฟ้มข้อมูล
- Work offline คือ สถานการณ์ทำงานของโปรแกรม
- Close คือ การปิดโปรแกรม

เมนูคำสั่ง Edit ประกอบไปด้วยคำสั่งต่างๆ ดังนี้
- Cut คือ ตัดข้อความหรือภาพในคลิปบอร์ด
- Copy คือ การคัดลอกข้อความหรือภาพในคลิปบอร์ด
- Paste คือ วางข้อความหรือรูปภาพที่เก็บไว้ในคลิปบอร์ด
- Select All คือ เลือกข้อความทั้งหมด
- Find คือ ค้นหาข้อความ

เมนูคำสั่ง View ประกอบไปด้วยคำสั่งต่างๆ ดังนี้
- Tool Bar คือ กำหนดคุณสมบัติต่างๆของแถบเครื่องมือ
- Status Bar คือ การซ่อน/แสดง แถบสถานะ
- Explorer Bar คือ ซ่อน/แสดง แถบสถานะ Explorer Bar
- Go To คือ เคลื่อนย้ายไปยังเว็บเพจหน้าอื่นๆ
- Stop คือ หยุดการโหลดข้อมูล- Refresh คือ โหลดเว็บเพจอีกครั้ง
- Text Size คือ กำหนดขนาดของตัวอักษร
- Encoding คือ กำหนดรหัสภาษา
- Source คือ เรียกดูคำสั่งภาษา HTML
- Full Screen คือ ดูข้อมูลเว็บเพจแบบเต็มจอ

เมนูคำสั่ง Favorites ประกอบไปด้วยคำสั่งต่างๆ ดังนี้
- Add to Favorites คือ เพิ่มรายชื่อเว็บเพจที่กำลังเปิดอยู่ลงใน Favorites
- Organize Favorites คือ จัดการกับรายชื่อเว็บเพจใน Favorites
- Links คือ เก็บโฟลเดอร์ต่างๆที่เก็บรายชื่อเว็บเพจ

เมนูคำสั่ง Tools ประกอบไปด้วยคำสั่งต่างๆ ดังนี้
- Mail and News คือ ใช้งานโปรแกรม Outlook Express
- Synchronize คือ ปรับปรุงข้อมูลเว็บเพจที่เป็นปัจจุบัน
- Windows Update คือ เรียกเครื่องมือในการปรับปรุง Windows
- MSN Messenger Service คือ เรียกใช้งานโปรแกรม MSN Messenger Service
- Show Related Link คือ ซ่อน/แสดงการเชื่อมโยง
- Internet Options คือ ปรับคุณสมบัติการใช้งานของโปรแกรม

เมนูคำสั่ง Help ประกอบไปด้วยคำสั่งต่างๆ ดังนี้
- Contents and Index คือ เรียกใช้สารบัญและดัชนีการช่วยเหลือ
- Tip Of the Day คือ ข้อเสนอแนะประจำวัน
- For Netscape User คือ ข้อเสนอแนะสำหรับการใช้โปรแกรม Netscape
- Online Support คือ ติดต่อฝ่ายเทคนิคในการใช้โปรแกรม
- Send Feedback คือ ส่งข้อความแสดงความคิดเห็น
- About Internet Explorer คือ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม

การใช้งาน Link และ URL

Link เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บเพจหนึ่งไปยังอีกเว็บเพจหนึ่ง โดยการ Link นั้นจะเป็นการเชื่อมโยงจากภาพ หรือข้อความ โดยการใช้ตัวชี้เมาส์ที่เป็นรูปลูกศรไปวางยังข้อความหรือภาพที่จะทำการ Link ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ หลังจากนั้นให้ทำการคลิกเมาส์ จะปรากฏเว็บเพจ หรือข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงไปถึงทันที ซึ่งในการ Link ข้อความส่วนใหญ่ที่เป็น Link นั้น จะปรากฏเป็น น้ำเงิน แต่เมื่อคลิกเมาส์ที่ Link นั้นและกลับมาดูที่เว็บเพจเดิมอีกครั้ง จะพบว่าสีของ Link ได้เปลี่ยนไปจากสีน้ำเงินเป็นสีม่วงซึ่งเป็นเช่นนี้เนื่องจากเป็นการเตือนว่าได้เคยใช้ Link มาก่อนแล้ว ตัวอย่าง ในการ Link มีขั้นตอนดังนี้
1. เมื่อมีการเลื่อนเมาส์ไปอยู่เหนือคำหรือ ภาพ ที่เป็นการ Link เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปสัญลักษณ์ของมือ
2. จากนั้นสามารถที่จะทำการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่ต้องการ
3. รอสักครู่ จะเป็นการแสดงข้อมูลในเว็บเพจที่ทำการ Link

การใช้งาน URL

การเข้าสู่เว็บเพจที่ต้องการ ในการท่อง World Wide Web อาจต้องมีการเปิดดูเว็บเพจที่ต้องการโดยการใช้ Link แล้วนั้น การค้นหาที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่านั้น คือ การเปิดดูเว็บเพจที่ต้องการโดยตรง ซึ่งเว็บเพจแต่ละหน้านั้น ใน World Wide Web จะมีตำแหน่งเก็บเจาะจงที่เรียกว่า URL หากต้องการเปิดดูเว็บเพจนั้น โดยตรงแล้วจะต้องระบุ URL ของเว็บนั้นๆ ให้โปรแกรม Internet Explorer ทราบ ดังนี้
1. แสดงผลการพิมพ์ URL จะปรากฏเว็บเพจที่ต้องการตามที่เรียกใช้งาน
2. การพิมพ์ URL ด้วยวิธีลัด โดยการพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของเว็บเพจที่ต้องการจะใช้
งานแล้วเลือกที่ตำแหน่งลูกศรท้ายช่อง Addressจะปรากฎเว็บเพจนั้นได้เลยโดยไม่ต้องทำการพิมพ์

การแสดงข้อความภาษาไทย ภาษาต่างๆ และการกำหนดขนาดตัวอักษร

การแสดงข้อความภาษาไทยและภาษาต่างๆ

1. ข้อความในเว็บเพจบางเว็บเพจที่แสดงผลจอภาพนั้น การแสดงผลของตัวอักษรของข้อความไม่สามารถอ่านได้
2. การจัดการกับข้อความที่ไม่สามารถอ่านได้นั้น แก้ไขโดย เลือกคำสั่งในเมนู View เลือก Encoding เลือกปรับเปลี่ยนข้อความโดยเลือกที่คำสั่ง Thai (Windows)
3. โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนข้อความให้สามารถอ่านได้ปกติ

การกำหนดขนาดตัวอักษร

1. เป็นการกำหนดขนาดตัวอักษรในการแสดงผลหน้าจอภาพ โดยเลือกที่คำสั่งในเมนู View เลือก Text Size ซึ่งสามารถเลือกได้ 5 ระดับตัวอักษร คือ Largest Larger Medium Smaller และ Smallest

การเก็บข้อมูลต่างๆจากเว็บเพจ

1. เลือกคำสั่งเมนู File เลือกเมนู Save as
2. แสดงหน้าต่าง Save in ในแหล่งที่ต้องการเก็บข้อมูล
3. โปรแกรมทำการ Save Web Page เก็บไว้ในแหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูลภาพ

1. เลือกภาพที่ต้องการบันทึก จากนั้นคลิกขวาที่เมาส์ จะปรากฏเมนู เลือก Save Picture As
2. ปรากฏเมนู Save Picture เลือกแหล่งที่เก็บข้อมูลภาพ ในช่อง Save in จากนั้นตั้งชื่อให้กับภาพ หรือจะใช้ชื่อภาพเดิมที่มาพร้อมกับภาพก็ได้

การจัดหมวดหมู่เพื่อการเข้าถึงข้อมูล

1. เลือกคำสั่งในเมนู Favorites เพื่อจัดหมวดหมู่และการเก็บเว็บเพจที่เรียกใช้บ่อย
2. เลือกเมนู Add Favorite กรอกชื่อของเว็บเพจ หรือชื่อที่ต้องการตั้ง ในช่อง Name
3. จะปรากฏชื่อที่ตั้งไว้ ซึ่งหากต้องการเรียกใช้หรือเข้าถึงเว็บเพจที่ตั้งไว้ก็ทำการเลือกได้จากเมนู Favorites

การพิมพ์ข้อมูลจากเว็บเพจ

1. เลือกกำหนดค่าของหน้าเว็บเพจให้เหมาะสมกับกระดาษที่จะทำการแสดงผลข้อมูลด้วยการเลือกคำสั่งเมนู File เลือก Page Setup
2. เข้าสู่หน้าต่างของคำสั่งในเมนู Page Setup ทำการกำหนดรูปแบบของหน้าเอกสาร ซึ่งมีการกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้
- Paper คือส่วนของการกำหนดขนาดของกระดาษ (Size) และแหล่งของกระดาษ (Source)
- Headers and Footers คือการกำหนรายเอียดที่พิมพ์ตรงหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
- Orientation คือการกำหนดแนวการพิมพ์
- Margins (inces) คือการกำหนดระยะกั้นหน้า และกั้นหลังของเอกสาร
3. การดูตัวอย่างเอกสารก่อนพิมพ์ โดยเลือกคำสั่งเมนู File เลือก Print Preview ซึ่งกระทำหลังจากกำหนดรูปแบบหน้าเอกสาร (Page Setup) แล้ว ซึ่งการแสดงตัวอย่างเอกสารก่อนพิมพ์นี้ เป็นการตรวจสอบข้อมูลในหน้าของเว็บเพจก่อนพิมพ์ โดยจะแสดงบนหน้าจอผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ทุกประการ เพื่อให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์จริงได้
4. การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ โดยเลือกคำสั่งเมนู File เลือก Print ซึ่งเมื่อตรวจความถูกต้องของเอกสารก่อนพิมพ์ (Print Preview) แล้ว ซึ่งการพิมพ์มีการกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้
4.1 การกำหนดค่าในเมนูย่อย General
- Select Printer ใช้สำหรับกำหนดเพื่อเลือกเครื่องพิมพ์
- Page Range ให้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นและหน้าสุดท้ายของการพิมพ์
- Number of Copy ใช้สำหรับกำหนดจำนวนชุดของเอกสารที่ต้องการพิมพ์
4.2 การกำหนดค่าในเมนูย่อย Options
- Print Frame ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการพิมพ์เมื่อเว็บเพจเป็น Frame
- Print of linked documents ใช้สำหรับกำหนดให้พิมพ์เว็บเพจทุกหน้าที่เชื่อมโยงกับเว็บหน้านี้
- Print table of links ใช้สำหรับเป็นการพิมพ์ตารางสรุปการเชื่อมโยงผ่าน Links ของเว็บเพจหน้านี้